«هدف از فیزیک‌دان بودن این نیست که بیاموزیم چگونه چیزها را محاسبه کنیم، بلکه هدف این است که اصولی را بر طبق آن جهان کار می‌کند، بشناسیم.»

ادوارد ویتن، فیزیکدان

Most people who haven’t been trained in physics probably think of what physicists do as a question of incredibly complicated calculations, but that’s not really the essence of it.The essence of it is that physics is about concepts, wanting to understand the concepts, the principles by which the world works.

Edward Witten
به اشتراک بگذارید