منو

فوتینو در شبکه‌های اجتماعی

ریاضیات

چرا در فیزیک به بعد پنجم نیاز داریم؟

فیزیکدانان سعی دارند که برای نیروهای چهارگانه بنیادی خاستگاه مشترکی را بیابند. این امید با نظریه مه‌بانگ و انبساط جهان فیزیکی سازگار است. چون این دو فرضیه ، با فرض درست بودن آنها ، گواه بر آن هستند که در آغاز تنها یک نیرو و یک نوع از ذرات وجود داشته اند. میل به دستیابی به ساختار و فرضیه‌ای یگانه، در حقیقت ناشی از این واقعیت است که جهان فیزیکی در آغاز، از تقارنی بسیار گسترده برخوردار بوده است.

بارگزاری مطالب بیشتر